↑ Return to Dokumenter

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Nordfyns Cykle Motion, forkortet til NCM, og den er hjemmehørende i Søndersø Kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål at dyrke motionscykling og fremme interessen for cykling på motionsbasis samt anspore til aktiv deltagelse i det sociale samvær, som knytter sig til motionscykling som fritidsaktivitet.

Foreningen har endvidere det formål at arrangere fælles ture for medlemmer til motionsarrange- menter og arrangere kurser i cykel- vedligeholdelse og reparation.

§ 3. Medlemsskab af sammenslutning.

Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union’s motionssektion og Sportsringen i Søndersø Kommune.

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som medlemmer i foreningen kan optages personer, der er fyldt 12 år, og som ønsker at dyrke motionscykling. Passive medlemmer kan også optages. Foreningen skal have en registreret medlems- kreds.

§ 4a. Doping

Brug af euforiserende stoffer listet på Antidoping Danmarks liste over forbudte stoffer, medfører øjeblikkelig bortvisning og kontingent refunderes ikke.

§ 5. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal betales inden den 1. marts i regnskabsåret der følger kalenderåret.

Indmeldes et medlem efter 1. september skal der kun betales halvt kontingent for det pågældende kalenderår.

Udmeldelse skal ske skriftligt inden den 1. december til kassereren.

Et medlem med over 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Udelukkelsen kan først hæves, når det skyldige kontingent er indbetalt.

§ 6. Ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal, dog undtaget i de § 14 og § 15 nævnte tilfælde.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 døgn før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle med gyldigt medlemsskab.

§ 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af:

a. Formand (i lige år)

b. Kasserer (i ulige år)

c. Bestyrelsesmedlemmer (2 i ulige år og 1 i lige år)

d. Valg af bestyrelsessuppleant (1 i ulige år og 1 i lige år)

e. Valg af revisor for 1 år.

f. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

7. Eventuelt

§ 8. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvor også referat af forhandlinger optages i det omfang dirigenten bestemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflerhed. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt stiller krav herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen.

Bestyrelsen er NCM’s daglige ledelse og repræsenterer NCM i alle forhold.

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og 2 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Flertallet skal være myndige. Der er 2 bestyrelsessuppleanter, der ligeledes vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde, heriblandt formanden. I tilfælde af stemmelighed ved beslutninger er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes overfor trediemand af bestyrelsen eller formanden og kasseren i forening. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 11. Hæftelse

I forholdet til trediemand hæfter foreningens medlemmer ikke for klubbens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

§ 12: Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 13. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant. Revisor har til enhver tid adgang til NCM’s regnskab. Gennemgang og påtegning skal ske under hensyn til § 12.

§ 14. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer er til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15. Opløsning.

Opløsning af Nordfyns Cykle Motion kan kun besluttes på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Eventuelle midler skal ved opløsning af NCM gå til DCU’s motionsafd., område 3.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Søndersø Hallen den 5. februar 1997.

  • Vedtægtsændringer foretaget på den ordinære generalforsamling den 2. februar 1998. (§ 3 og § 5)
  • Vedtægtsændringer foretaget på den ordinære generalforsamling den 12. februar 2001. (§ 3 )
  • Vedtægtsændringer foretaget på den ordinære generalforsamling den 10. februar 2010. (§ 4a )